[[xines]]
Xinès mandarí (putonhua)

Benvingut: 欢迎光临 (huānyíng guānglín)

Hola: 你好 (nǐ hǎo)

Com estàs?: 你好嗎? (nǐ hǎo ma)

Gràcies: 谢谢 (xièxie)

Com et dius?: 你叫什么名字 (nǐ jiào shénme míngzi)

xines.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0